PREUZMITE SVOJ BESPLATAN VAUČER OD 5.000 DINARA

Ko može dobiti vaučer?

radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno

Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja – preuzmi Word fajl pod nazivom: 1. Ovlašćenje za penzionere

nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade)

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita, kao i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno

nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16);

Kako dobiti vaučer?

  1. Rezervisati smeštaj;
  2. Nabaviti potvrdu o rezervaciji od ugostitelja (može i kopija);
  3. Popuniti Obrazac prijave za vaučere (preuzmi Word fajl pod nazivom: Obrazac prijave za vaučere);
  4. Popuniti Obrazac potvrde o visini primanja (preuzmi Word fajl pod nazivom: 3. Obrazac potvrde o visini primanja);
  5. Kopija lične karte ili pasoša;
  6. Potvrda o random statusu i primanjima
  1. Uz prijavu se obavezno

stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

3) Studenti uz prijavu prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu)

Predaje se na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana

Najkasnije do 15.10.2021. godine

Vaučeri će biti dostavljeni na adresu navedenu u zahtevu

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke

U toku je podela vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji za 2021. godinu. Njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;

vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;

vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;

vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, za ratne vojne invalide, za civilne invalide rata i penzionere podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2021. godine.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

 

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

 

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

 

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

 

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

 

Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

 

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

– Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

 

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, jmbg, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Već jednom odštampani vaučeri se neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka na vaučeru.

 

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ministarstvo je propisalo da ugostitelj može pružati usluge smeštaja od narednog dana od dana objavljivanja njegovog imena na listi ugostitelja.

OBAVEZNO obratite pažnju i pitajte ugostitelja da li je njegov objekat već objavljen na listi onih koji primaju vaučere, kako se ne bi desilo da budete odbijeni jer imate rezervaciju od objekta koji još uvek nije na listi!

VAUČER

PREUZMITE SVOJ BESPLATAN VAUČER OD 5.000 DINARA